Privacy

Elle! Vrouw & Geboortezorg, gevestigd aan Middelweg 11, 5253CE te Nieuwkuijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Elle! Vrouw & Geboortezorg
Middelweg 11
5253 CE Nieuwkuijk
073-2032595 
welkom@ellezorg.nl
https://www.ellezorg.nl


Toepasselijkheid 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elle! Vrouw & Geboortezorg is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van je kind. Dit houdt in dat alleen Elle! Vrouw & Geboortezorg bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Elle! Vrouw & Geboortezorg is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens Elle! Vrouw & Geboortezorg gebruikt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Elle! Vrouw & Geboortezorg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer (vast, mobiel) 
 • E-mailadres 
 • BSN nummer 
 • Polisnummer zorgverzekering 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch 
 • Medische gegevens gerelateerd aan je zwangerschap, bevalling of kraamtijd

Deze persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de behandelende zorgverleners van Elle! Vrouw & Geboortezorg.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Je persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen. Je gegevens geven wij alleen aan derden door als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die uiteraard vooraf aan je. Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Wanneer je geen 'behandelovereenkomst' sluit met Elle! Vrouw & Geboortezorg  zal Elle! Vrouw & Geboortezorg uitdrukkelijke toestemming tot die verwerking vragen om verloskundige zorg te kunnen leveren. Dit doet Elle! Vrouw & Geboortezorg  in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die voortvloeit uit de Europese Privacy Verordening EU 2016/679 (EPV). 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Door akkoord te gaan met deze privacy verklaring geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn. 

Elle! Vrouw & Geboortezorg  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het verlenen van verloskundige zorg 
 • Indien van toepassing te overleggen met andere ketenpartners in de geboortezorg 
 • Om zorgkosten te kunnen declareren bij zorgverzekeraars
 • Verzenden van afspraakbevestigingen en informatieve mail 
 • Je te kunnen bellen, e-mailen en/of bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

Elle! Vrouw & Geboortezorg  verwerkt tevens persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor landelijke registratiesystemen als Peridos, Praeventis, SPRN en actuele onderzoeken. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Elle! Vrouw & Geboortezorg  neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Elle! Vrouw & Geboortezorg  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende wettelijke bewaartermijn volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) voor gegevens: 15 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Elle! Vrouw & Geboortezorg  kan persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jullie kind delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je sluiten of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van landelijke registraties die op ons rust. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Elle! Vrouw & Geboortezorg  een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van je kind alleen aan andere derden met jullie nadrukkelijke toestemming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken 
De gegevens die je aan Elle! Vrouw & Geboortezorg  verstrekt via de website, worden omgevormd tot een e-mail die in een beveiligde omgeving direct verstuurd wordt aan Elle! Vrouw & Geboortezorg . Deze gegevens worden dus niet opgeslagen, enkel beveiligd verzonden. 
Elle! Vrouw & Geboortezorg  maakt gebruik van cookies voor Google Analytics, verder worden er geen cookies gebruikt. 
Verder dragen wij zorg voor de beveiliging van de website met periodieke software updates, een extra beveiligingsplug-in, dubbele factor authentificatie en beschikken we over een SSL-certificaat. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elle! Vrouw & Geboortezorg  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ellezorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen één week, op jouw verzoek. 

Wanneer je Elle! Vrouw & Geboortezorg  vraagt om je persoonsgegevens te wissen, kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom zullen wij in dit geval je gegevens niet wissen, maar labelen als ‘niet actief’. Je kunt je toestemming tot onze verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij labelen je gegevens in dit geval als ‘niet actief’. 


Elle! Vrouw & Geboortezorg  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Elle! Vrouw & Geboortezorg  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ellezorg.nl of 073-2032595.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd in januari 2020.